Riservadesa/Privacy

Riservadesa

Cunformas a su Decretu legislativu 2003, n.196 “Códixi in matéria de amparu de is datus personalis” e a sa racumandatzioni 17 de Maju 2001, n.2, sa Associatzioni Sarditinera, titulari de su manixu de is datus, donat a is umperadoris chi si collegant a is pàginas “web” de su giassu, is informatzionis chi sighint. S’interessau, ligia s’informativa torrada a portai asuta, atzetat deretu sa registratzioni e su manixu de is datus cosa sua, in is maneras inditadas asuta.

Datus de navigatzioni
Po scopus statísticus funt registraus unus cantu datus chi pertocant s’atzessu a su giassu cumenti a s’indiritzu de protocollu “internet” (IP), su sistema operativu umperau de su computer de s’umperadori, su tipu de "browser", e aici sighendi.

Custus datus funt umperaus cumenti a informatzionis statísticas anónimas asuba de s’umperu de su giassu e umperadas po averiguai su funtzionamentu currégiu de su giassu.  Custus datus funt cantzellaus apustis de ddus ai trabballaus. In prus, po s’atzessibbilidadi funt umperaus “cookies” po registrai is informatzionis chi abbisóngiant po is sessionis de navigatzioni. Non ddoi at umperu de is “cookies” po sa trasmissioni de informatzionis de caràtiri personali, ni po sa sinnadura de is umperadoris.

Datus donaus de voluntadi de s’umperadori
Sa ragorta de is datus personalis individualis (nómini, posta eletrónica, indiritzu, e aici sighendi) po médiu de custu giassu, cun sa tarea de donai unu servítziu, est acumpangiada de borta in borta de informativas  crutzas spetzíficas chi interessant sa riservadesa (“privacy”) chi cuntenint is informatzionis stabbilidas po lei ( responsàbbili de su manixu, scopu, caràtiri obligatóriu o a praximentu de su datu, destinatàriu de is datus ragortus, deretu de atzessu e retífica, períodu de cunservatzioni de is datus, possibbilidadi de cantzellatzioni de s’iscritzioni).

Si s’umperadori non ponit is datus obrigatórius su servítziu non podit essi fruniu. Is datus registraus podint essi umperaus po raportus statísticus.

Maneras de manixu
Is datus manixaus  pruschetotu cun ainas eletrónica e informàticas, funt assentaus siat in suportu informàticus chi in suportu de paperi in su respetu de is mesuras de seguresa. Sa Associatzioni Sarditinera  pigat mesuras de seguresa ténnicas e organizativas  po garantiri sa seguresa de is datus, cumenti a s’umperu de is “firewall”, impiantus “server” segurus, e àteras mesuras de caràtiri ténnicu idòneas a garantiri un’amparu adeguau de is datus personalis de s’umperadori contras a s’umperu o sa spartzinadura no autorizada de is datus etotu.

Deretus de s’interessau
In relatu a custu manixu de is datus personalis, cunformas a s’art.7 – “Deretu de atzessu a is datus personalis e àterus deretus, Decretu legislativu 2003, n.196:

 1. S’interessau tenit deretu de otenni sa cunfirma si ddoi at o no datus personalis chi ddu riguardant e sa comunicatzioni insoru in forma crara.
 2. S’interessau tenit deretu de otenni s’inditu:
 • a) de s’orígini de is datus personalis;
 • b) de su scopu e de is maneras de manixu;
 • c) de sa lógica apricada a su manixu fatu cun s’agiudu de ainas eletrónicas;
 • d) de is datus identificativus de su titulari, de is responsàbbilis e de su rapresentanti inditau cunformas a s’art.5, comma 2;
 • e) de is sugetus o de is categorias de sugetus a is chi si podint comunicai is datus personalis o de is chi ndi podint benni a connoscéntzia in calidadi de rapresentanti inditau in su territóriu de su Stadu, de responsàbbilis o incarrigaus.

3. S’interessau tenit deretu de otenni:

 • a) s’agiornamentu, sa retífica opuru, candu tenit interessamentu, s’atzunta de is datus;
 • b) sa cantzellatzioni, su càmbiu in forma anónima o su blocu de is datus manixaus chentza de respetai is normas de lei, inclúdius puru is chi no abbisóngiant de cunservatzioni in relatu a is scopus po chi funt stétius regortus o apustis trabballaus;
 • c) s’atestatzioni chi is operatzionis a is líteras a) e b) funt stétias fatas a connosci, po su chi riguardat su cuntenutu cosa insoru puru, a is chi funt stétius comunicaus o spartzinaus is datus, francu candu custu adempimentu parit impossíbbili o cumportat in manera crara un’umperu sproportzionau de mezus respetu a su deretu ogetu de amparu.

4. S’interessau tenit deretu de si oponni, in totu o in parti:

 • a) po motivus legitimus a su manixu de is datus personalis chi ddu riguardant, mancai pertinentis a su scopu de sa regorta;
 • b) a su manixu de is datus personalis chi ddu riguardant cun su scopu de mandai materiali pubricitàriu o de béndita dereta o de fai circas de mercau o de comunicatzioni cummertziali.

Titulari de su manixu de is datus est sa Associatzioni Sarditinera, bia Roma, 72 - 09213 Cagliari (CA).

S’interessau si podit indiritzai a su Titulari de su manixu de is datus po fai balli is deretus stabbilius de s’art.7 de su D.Lgs. 196/2003.

_________________________________________________________