Nobas e Acadessimentos

Nobas e Acadessimentos

Custa setzioni est dedicada a totus is nobas e is acasessimentos de Arresi e Teulada.

Articoli per categoria

Teulada: Avisu. Esertzìtziu de su cummèrtziu itinerante in su Demàniu marìtimu. Annu 2021

Si faghet ischire chi totus is titulares de autorizatziones pro s’esertzìtziu de su cummèrtziu in logos pùblicos chi bolent esertzitare s’atividade issoro in is àreas de su Demàniu Marìtimu in s’istajone istadiale 2021, depent presentare, intro e non prus a tardu de su 30 de Abrile 2021, istàntzia in bullu direta a s’Ufìtziu Demàniu Comunale, impitende su mòdulu apòsitu ammaniadu dae sa Comuna chi s’agatat in su giassu: http://www.comune.teulada.ca.it …

leghe de prus  
Teulada: Avisu “Sardi e sicuri” campagna de “screening” de sa Regione Sardigna 27 e 28 de Martzu

In su Palatzetu de s’Isport de bia Sulcis dae is 8.30 a is 18.30 s’at a fàghere sa campagna de controllos de sa Regione Sardigna. S’ATS Sardigna at a fàghere in manera gratùita is tampones a totu sa populatzione residente …

leghe de prus  
Teulada: Avisu de depòsitu atos deliberatzione CC. n. 46 de su 29 de Nadale 2020

Su Responsàbile de su Setore Traballos Pùblicos Urbanìstica edilìtzia fàghet ischire chi in sa Segreteria de sa Comuna, sunt depositados, in visione lìbera a su pùblicu 30 dies consecutivas, is atos aprovados dae su Consìgiu Comunale cun deliberatzione n. 46 de su 29 de Nadale 2020 …

leghe de prus  
Arresi: Provedimentos urgentes de solidariedade alimentare – Segundu interventu

Si faghet ischire a is tzitadinas e a is tzitadinos chi sa Comuna de Arresi at ativadu su segundu interventu de solidariedade alimentare in favore de is pessones e de is famìlias in cunditziones de discumbèniu econòmicu grave. S’iscadèntzia pro sa presentada de is istàntzias est fissada a su 19 de Abrile 2021 …

leghe de prus  
Teulada: Avisu pùblicu pro partitzipare a sa redazione de su Pianu Triennale pro sa preventzione de sa corrutzione e pro sa  trasparèntzia amministrativa 2021 – 2023

Custa Amministratzione, in fatu a sa proposta de su Responsàbile anticorrutzione, depet aprovare intro de su 31 de Martzu 2021 su Pianu Triennale pro sa preventzione de sa corrutzione e pro sa Trasparèntzia ( PTPCT) 2021-2023 de sa Comuna de Teulada …

leghe de prus  
Arresi: Serrada de s’Iscola Elementare su 17 e 18 de Martzu 2021

Sa Síndaga de sa Comuna de Arresi, puru non tenende nova de carchi casu atzertadu tra su personale scolàsticu e is alunnos, pro cuntènnere su riscu de isparghinadura de su virus, abetende àteros controllos at dispostu in manera preventiva sa suspensione de s’atividade didàtica in s’Iscola Elementare dae su 17 a su 18 de Martzu 2021 …

leghe de prus  
Arresi: Campagna de vatzinatzione de sa Regione Sardigna contra su Covid-19

S’Assessora a is Servìtzios Sotziales informat sa tzitadinàntzia chi finas in Arresi est incumentzada sa campagna de vatzinatzione. Is pessones interessadas de sa prima campagna de vatzinatzione sunt is chi tenent prus de otanta annos. Is dotores de famìlia ant a cuntatare is patzientes …

leghe de prus  
Arresi: Fonte: “Sa Provincia del Sulcis Iglesiente”: Unu murale arrichit su Tzentru de Agregatzione Sotziale de Arresi

Sa cumprida de su murale est frutu de sa collaboratzione tra s’Amministratzione Comunale e s’Assòtziu Entes Locales pro is Atividades culturales e ispetàculu e si insertat in su progetu “Conoscer-si” …

leghe de prus  
Teulada: Is Ufítzios comunales ant a èssere serrados a su pùblicu lunis 15 de Martzu 2021.

Is ufìtzios Comunales ant a èssere serrados a su Pùblicu lunis 15 de Martzu 2021. In onni casu sunt garantidos is servìtzios pùblicos essentziales …

leghe de prus  
Teulada: Bandu de cuncursu pro s’assuntzione de un’agente de Politzia Munitzipale Cat. C1 a tempus prenu e indeterminadu

Est in publicatzione in s’Albu Pretòriu “on line” su bandu de cuncursu pro s’assuntzione de un’agente de Politzia Munitzipale Cat. C1 a tempus prenu e indeterminadu …

leghe de prus  
Arresi: Imposta de permanèntzia- Presentatzione protzedura informàtica

Sa Comuna at achiridu un’aina noa pro sa gestione de s’imposta de permanéntzia. Sa presentatzione de su programma nou est fissada pro mèrcuris 10 de Martzu 2021 a is 15.30 in sa piataforma Google Meet. Su ligòngiu pro intrare est: https://meet.google.com/ocf-xfcd-xyj …

leghe de prus  
Teulada: Cunvocatzione Consìgiu Comunale. 12 de Martzu 2021

Su Consìgiu Comunale est cunvocadu pro su 12 de Martzu 2021 a is 16:30 in setziada ordinària. Respetende is dispositziones pro cuntrastare s’isparghinadura de su virus Covid19sa setziada si faghet sena de pùblicu e at à èssere trasmitida in direta streaming in sa pàgina Facebook de sa Comuna de Teulada …

leghe de prus  
Teulada: Bandu pùblicu pro s’assegnatzione de una bancarella e una cella frigorìfera pro carnatzeri in su Mercadu Tzìvicu Comunale

Est in publicatzione pro 30 dies in s’Albo Pretòriu Comunale su bandu pùblicu pro s’assignatzione de una bancarella e una cella frigorìfera pro carnatzeri …

leghe de prus  
Arresi: Regorta firmas proposta de lege de initziativa populare contra sa propaganda fascista e nazista

Si informat sa tzitadinàntzia chi in is Ufìtzios de is Servìtzios Demogràficos de sa Comuna de Arresi sunt disponìbiles is mòdulos pro sa regorta firmas chi pertocant sa proposta de lege de initziativa populare contra sa propaganda fascista e nazista …

leghe de prus  
Arresi: Retìfica Bandu de cuncursu pùblicu, isceti pro esàmines, pro unu postu a tempus indeterminadu e prenu pro Operadore Tècnicu Ispetzializadu condusidore de màchinas operadoras cumplicadas .

Si informat chi est istadu retificadu su bandu de cuncursu pùblicu, prò esàmines sceti, pro unu postu a tempus indeterminadu e prenu de Operadore Tècnicu Ispetzializadu condusidori de màchinas cumplicadas …

leghe de prus  
Arresi: Graduatòria provisòria de is ammìtidos e de is esclùdidos a leare is cuntributos a favore de is atividades econòmicas fertas da is restritziones adotadas pro su cuntenimentu de s’apretu Covid 19

Publicada sa graduatòria provisòria de is ammitidos e de is escùdidos a leare is cuntributos …

leghe de prus  
Teulada: Cuntzessione de is servìtzios turìsticos comunales – Istajones istadiales 2021/2025

Est in publicatzione sa protzedura aberta in su giassu “SardegnaCAT” pro integrare in cuntzessione servìtzios turìsticos comunales pro is istajones 2021, 2022, 2023, 2024, e 2025 …

leghe de prus  
Teulada: Assuntzione de personale a tempus determinadu in s’àmbitu de is Cantieres de ativatzione noa – Lavoras

Est in publicatzione sa graduatòria difinitiva pro s’aviamentu a seletzione a tempus determinadu de n.1 giardiniere cualificadu cun patente Cat. “B” …

leghe de prus  
Teulada: Avisu de mobilidade cunforma a s’art. 30 de su D.Lgs 165/2001 pro s’assuntzione de 2 Istrutores Diretivos Tècnicos

Est in publicatzione 30 dies in s’Albu Pretòriu “on line” s’avisu de mobilidade pro s’assuntzione de duos Istrutores Diretivos Tècnicos Cat. D …

leghe de prus  
Teulada: Cuncursu pùblicu pro 1 postu de Istrutore Diretivu Assistente Sotziale

Si informat chi su 23 de Freàrgiu 2021 a sa una (13:00), s’at a fàghere s’acrobamentu de is elaborados de is proas iscritas cun is nùmenes de is candidados. Sa setziada s’at a fàghere in manera telemàtica in sa piataforma Google Meet. Is candidados chi ant partitzipadu a is proas iscritas ant a retzire a s’indiritzu “e-mail” insoru is credentziales pro si collegare a sa piataforma …

leghe de prus  
Arresi: Lege 162/1998. Ativatzione Pianos Personalizados de agiudu in favore de is pessones cun disabilidades graves, Programma 2020, atuatzione 2021

Si comunicat chi cun deliberatzione de sa Giunta Regionale n.64/18 de su 18 de Nadale 2020, sa Regione Autònoma de Sardegna, Ass.du Igiene e Sanidade, at previstu s’ativatzione de is Pianus Personalizados cunforma a sa L. 162/98, programma 2020, de atuare a incumentzare dae su 1 Maju 2021 …

leghe de prus  
Teulada: 2° Die de “Screening” Sierològicu Covid-19

Pro sa prima die de “screening” sierològicu prevista pro lunis 18 de Freàrgiu in collaboratzione cun sa “Rete di Solidarietà Sociale “Ad Adiuvandum”, si informat chi est istadu segudadu su nùmeru màssimu de prenotatziones fitianu.
Sunt valutende de organizare una segunda die de controllos …

leghe de prus  
Teulada: Agiornamentu Albu Comunale Assòtzios Isportivos. Annu 2021

Bandu pùblicu e modulìstica pro s’agiornametu de s’Albu Comunale de is Assòtzios Isportivos …

leghe de prus  
Teulada: 1° Die de “Screening” sierològicu Covid-19

In Teulada s’at a fàghere s’atividadi de controllu (“screening”) sierològicu gratùita e a base voluntària pro is sugetos prus dèbiles e prus espostos. Sa prima data de cuntrollu (“screening”) est prevista pro su 18 de Freàrgiu 2021 dae is 8:30 finas a 12:30 …

leghe de prus  
Teulada: Serrada Ufìtzios Comunales finas a su 19 de Freàrgiu 2021

Pro neghe de s’apretu de su Covid19, is Ufìtzios Comunales ant a èssere serrados finas a su 19 de Freàrgiu 2021, francu chi pro retzire atos urgentes e improrogàbiles …

leghe de prus  
Teulada: S’Ufìtziu de Limba Sarda de Teulada in sa retza

S’Ufìtziu de Limba Sarda at a fàghere servìtziu galu in sa piataforma Whatsapp Web pro èssere prus a curtzu a is chi bolent faeddare, lìgere o iscrìere in sardu o bolent ischire calincuna cosa de prus de s’ istòria nostra …

leghe de prus  
Arresi: S’Ufìtziu de Limba Sarda de Arresi in sa retza

S’Ufìtziu de Limba Sarda de sa Comuna de Arresi at a fàghere servìtziu galu in sa piataforma Whatsapp Web, pro èssere prus a curtzu a is chi bolent faeddare, lìgere o iscrìere in sardu o bolent ischire calincuna cosa de prus de s’ istòria nostra …

leghe de prus  
Arresi: Agiornamentu cuntàgios Covid 19: comunicatzione de sa Sìndaga

Si informat chi 3 casos de pessones positivas a su Covid chi sunt istados cumproados in is dies passadas sunt resurtados negativos in fatu a su tampone molecolare fatu de s’ATS …

leghe de prus  
Teulada: Avisu a is cassadores residentes in Teulada

Si regordat chi su follu de s’autorizatzione regionale annada de cassa 2020/2021 depet èssere intregadu in is ufìtzios de sa Comuna intro e non prus a tardu de su 1 de Martzu 2021 …

leghe de prus  
Teulada: Publicatzione Pianu Operativu pro s’acumprimentu de su Cuncursu Istrutore Diretivu Assistente Sotziale

Publicatzione de su Pianu Operativu pro s’acumprimentu de su cuncursu pro Istrutore Diretivu Assistente Sotziale, cat. D, chi s’at a fàghere martis 16 de Freàrgiu a is 10.00 (prima proa iscrita) e a is 14.00 (segunda proa iscrita) in sa sala de su primu pianu de sa Domo Spiga in Pratza Parrocchia in Teulada …

leghe de prus