Nobas de Teulada

Teulada: Avisu. Esertzìtziu de su cummèrtziu itinerante in su Demàniu marìtimu. Annu 2021

Si faghet ischire chi totus is titulares de autorizatziones pro s’esertzìtziu de su cummèrtziu in logos pùblicos chi bolent esertzitare s’atividade issoro in is àreas de su Demàniu Marìtimu in s’istajone istadiale 2021, depent presentare, intro e non prus a tardu de su 30 de Abrile 2021, istàntzia in bullu direta a s’Ufìtziu Demàniu Comunale, impitende su mòdulu apòsitu ammaniadu dae sa Comuna chi s’agatat in su giassu: http://www.comune.teulada.ca.it …

nobas de su territòriu nobas teulada

Teulada: Cuncursu pùblicu pro 1 postu de Istrutore Diretivu Assistente Sotziale

Si informat chi su 23 de Freàrgiu 2021 a sa una (13:00), s’at a fàghere s’acrobamentu de is elaborados de is proas iscritas cun is nùmenes de is candidados. Sa setziada s’at a fàghere in manera telemàtica in sa piataforma Google Meet. Is candidados chi ant partitzipadu a is proas iscritas ant a retzire a s’indiritzu “e-mail” insoru is credentziales pro si collegare a sa piataforma …

nobas de su territòriu nobas teulada

Teulada: Avisu a is allevadores

Si faghet ischire ca pustis de sa comunicatzione de s’ATS Sardigna Servìtziu Veterinàriu “Sanidade Animale” zona Sud Carbònia in sa setzione Albu Pretòriu Online de sa Comuna de Teulada est in publicatzione a su n. 49 dae su 15.01.2021 s’ordinàntzia sindacale n. 2 de su 15.01.2021 chi at a ogetu “Foghile cadarrale berveghinu “blue tongue”. Vìnculu sanitàriu”.

nobas de su territòriu nobas teulada

Teulada: Ordinàntzia sindacali: serrada de su campusantu comunale pro s’apretu epidemiològicu covid 19 in ubidièntzia a su D.L. 18 de Mese de Idas 2020 n. 172

Serrada de su campusantu comunale pro s’apretu epidemiològicu covid 19 in ubidièntzia a su D.L. 18 de Mese de Idas 2020 n. 172. Su Sìndigu òrdinat Chi su Campusantu at a abarrare serradu in is dias: 24-25-26-27- 31 de Mese de Idas 2020 e in is dias 1-2-3-5 e 6 de Ghennàrgiu 2021;
At a abarrare abertu regolarmente in is dias 28-29-30 de Mese de Idas 2020 – 4 de Ghennàrgiu 2021 –

nobas de su territòriu nobas teulada

Teulada: Mesuras urgentes de solidariedade alimentare. Avisu pùblicu indiritzadu a totus is butegas chi bendent benes essentziales de sa Comuna de Teulada

Sa Comuna de Teulada at ativadu s’interventu urgente de solidariedade alimentare pro is pessonas e nucleos familiares residentes chi no tenent resursas pròpias. S’interventu previdet sa erogatzione de buonos de ispesa eletrònicos pro comporare alimentos o produtos de prima netzessidade in is butegas de Teulada chi sunt cunventzionadas cun sa Comuna …

nobas teulada

Teulada: Indennizu pro isbaratzu isprigos de abba interessados dae esercitatziones militares – E.F. 2021

Si faghet ischire ca in sa setzione Albu Pretòriu in lìnia est in publicatzione a su nùm. 1789 dae su 04.12.2020 sa modulistica chi pertocat a is dimandas de indennizu chi spetant a is operadores econòmicos de sa pisca interessados a su isbaratzu in mare pro more de is esercitatziones militares. Is dimandas cumpletas s’ant a dèpere imbiarea incumentzare dae s’11 de Ghennàrgiu 2021 cun tèrmine ùrtimu s’11 de Freàrgiu 2021 …

nobas teulada

Teulada: Ordinàntzia de su Sìndigu n. 53 de su 27 de Onniasantu 2020 pro more de allerta arriscu idro-geològicu – crititzidadi arta pro sa die 28 de Onniasantu 2020

Su Sìndigu, bidu s’avisu de allerta mèteo de su 26/11/2020 prot. 27267 POS. XIV 16.1 pro arriscu idrogeològicu e idràulicu – Crititzidade arta – allerta ruja, divulgadu dae sa Regione Autònoma de sa Sardigna, ordinat sa serrada immediata de is iscolas de onni òrdine e gradu pro sa die de sàbadu 28/11/2020 …

nobas teulada