Cursu de Limba Sarda de I Livellu

Prof. Mario Puddu – Arrexini 2.0 – Progetu finantziadu cun su dinari de sa Regione Autònoma de Sardigna cunforma a sa L. 482/99

Letziones

Letzione 1 – Cursu de Limba Sarda de I Livellu

Is vocales, Sa vocale tònica

leghe de prus  
Letzione 2 – Cursu de Limba Sarda de I Livellu

Su triàngulu vocàlicu, Sa metafonesi, S’atzentu gràficu Problemi con la visualizzazione? Clicca qu e guarda il video direttamente su youtube.

leghe de prus  
Letzione 3 – Cursu de Limba Sarda de I Livellu

Is vocales, Sa vocale tònica Problemi con la visualizzazione? Clicca qui e guarda il video direttamente su youtube.

leghe de prus  
Letzione 4 – Cursu de Limba Sarda de I Livellu

Sa vocale prostética Problemi con la visualizzazione? Clicca qui e guarda il video direttamente su youtube.

leghe de prus  
Letzione 5 – Cursu de Limba Sarda de I Livellu

Is cunsonantes mudòngias Problemi con la visualizzazione? Clicca qui e guarda il video direttamente su youtube.

leghe de prus  
Letzione 6 – Cursu de Limba Sarda de I Livellu

Is cunsonantis mudòngias e mesu mudòngias Problemi con la visualizzazione? Clicca qui e guarda il video direttamente su youtube.

leghe de prus  
Letzione 7 – Cursu de Limba Sarda de I Livellu

Is cunsonantes mesu mudòngias Problemi con la visualizzazione? Clicca qui e guarda il video direttamente su youtube.

leghe de prus  
Letzione 8 – Cursu de Limba Sarda de I Livellu

Ateras cunsonantes mesu mudòngias, Regulas de iscritura Problemi con la visualizzazione? Clicca qui e guarda il video direttamente su youtube.

leghe de prus  
Letzione 9 – Cursu de Limba Sarda de I Livellu

Is cunsonantes a lampalughe Problemi con la visualizzazione? Clicca qui e guarda il video direttamente su youtube.

leghe de prus  
Letzione 10 – Cursu de Limba Sarda de I Livellu

Is cunsonantes a lampalughe, Regulas de iscritura Problemi con la visualizzazione? Clicca qui e guarda il video direttamente su youtube.

leghe de prus  
Letzione 11 – Cursu de Limba Sarda de I Livellu

Is àteros fonemas – I parte Problemi con la visualizzazione? Clicca qui e guarda il video direttamente su youtube.

leghe de prus  
Letzione 12 – Cursu de Limba Sarda de I Livellu

Is àteros fonemas – II parte – Urtima letzione Problemi con la visualizzazione? Clicca qui e guarda il video direttamente su youtube. Fine

leghe de prus