Archivio per: nobas teulada

Teulada: Sa Biblioteca at a èssere serrada in is dies 4 e 5 de Freàrgiu 2021

Sa Biblioteca at a èssere serrada finas a su 5 de Freàrgiu 2021. Si pretzisat chi abarrat ativu su prèstidu a domo cuntatende su nùmeru …

leghe de prus;  
Teulada: Is Ufìtzios Comunales ant a èssere serrados su 4 e su 5 de Freàrgiu 2021.

Is Ufìtzios Comunales ant a èssere serrados a su pùblicu su 4 e su 5 de Freàrgiu, francu chi pro retzire atos urgentes e chi non si podent transire.
Pro s’atividade amministrativa ordinària si cumbidant is impitadores a telefonare o a mandare una “e-mail” …

leghe de prus;  
Teulada: Agiornamentu Albu Comunale Assòtzios Annu 2021

Bandu pùblicu e modulìstica pro s’agiornamentu de s’Albu Comunale de is Assòtzios chi òperant in su territòriu de sa Comuna de Teulada …

leghe de prus;  
Teulada: Cantiere Lavoras 2019 – rechesta noa aviamentu a seletzione pro cualìfica giardineri

Est in publicatzione s’avisu nou pro s’aviamentu a seletzione de personale a tempus determinadu chi pertocat a sa L.R. N. 1 de s’11/01/2018 Art. 2 Programma Integradu a prus fundos pro su traballu “Lavoras” …

leghe de prus;  
Teulada: Avisu a is allevadores

Si faghet ischire ca pustis de sa comunicatzione de s’ATS Sardigna Servìtziu Veterinàriu “Sanidade Animale” zona Sud Carbònia in sa setzione Albu Pretòriu Online de sa Comuna de Teulada est in publicatzione a su n. 49 dae su 15.01.2021 s’ordinàntzia sindacale n. 2 de su 15.01.2021 chi at a ogetu “Foghile cadarrale berveghinu “blue tongue”. Vìnculu sanitàriu”.

leghe de prus;  
Teulada: Publicatzione graduatòria definitiva – Programma integradu a prus fundos pro su traballu “LavoRas”

Publicatzione graduatòria definitiva “LavoRas”. Sa graduatòria definitiva de su cantiere Lavoras si podet consultare a su link …

leghe de prus;  
Teulada: Bibrioteca Comunale “Grazia Deledda” oràrios de abertura dae su 18 de Ghennàrgiu a su 30 de Maju 2021

In obedièntzia a su DPCM de su 16 de Ghennàrgiu 2021, dae su 18 de Ghennàrgiu a su 30 de Maju 2021, sa Bibrioteca at a èssere aberta su …

leghe de prus;  
Teulada: Cunvocatzione de su Consìgiu Comunale setziada istraordinària

Su Consìgiu Comunale est cunvocadu in setziada istraordinària in sa Sala de su Consìgiu , pro sa die 19 de Ghennàrgiu oras 17.00 in prima e sa die 20 de Ghennàrgiu oras 18.00 in segunda, pro chistionare s’òrdine de traballos pro sa die indicadu …

leghe de prus;  
Teulada: Declaratzione annuale obligatòria Agriturismu, Pisca/Ititurismu, Fatoria didàtica 15.01.2021.

Tra is acumprimentos noos s’ammentat in particulare s’òbligu, pro totus is impresas multifuntzionales, de comunicare a s’agentzia Laore Sardigna, intro de su 15 de Ghennàrgiu 2021, is tarifas aplicadas relatadas a onni servìtziu multifuntzionale esertzitadu …

leghe de prus;  
nobas teulada 28 Dic 2020
Teulada: Cunvocatzione Consìgiu Comunale setziada ordinària

Su Consìgiu Comunale est cunvocadu in setziada ordinària in sa Sala de su Consìgiu , pro sa die 29 de Mese de Idas oras 15.00 in prima e sa die 30 de Meses de Idas in segunda, pro chistionare s’òrdine de traballos pro sa die indicadu …

leghe de prus;