Archivio per: nobas teulada

Teulada: Avisu de mobilidade cunforma a s’art. 30 de su D.Lgs 165/2001 pro s’assuntzione de 2 Istrutores Diretivos Tècnicos

Est in publicatzione 30 dies in s’Albu Pretòriu “on line” s’avisu de mobilidade pro s’assuntzione de duos Istrutores Diretivos Tècnicos Cat. D …

leghe de prus;  
Teulada: Cuncursu pùblicu pro 1 postu de Istrutore Diretivu Assistente Sotziale

Si informat chi su 23 de Freàrgiu 2021 a sa una (13:00), s’at a fàghere s’acrobamentu de is elaborados de is proas iscritas cun is nùmenes de is candidados. Sa setziada s’at a fàghere in manera telemàtica in sa piataforma Google Meet. Is candidados chi ant partitzipadu a is proas iscritas ant a retzire a s’indiritzu “e-mail” insoru is credentziales pro si collegare a sa piataforma …

leghe de prus;  
Teulada: 2° Die de “Screening” Sierològicu Covid-19

Pro sa prima die de “screening” sierològicu prevista pro lunis 18 de Freàrgiu in collaboratzione cun sa “Rete di Solidarietà Sociale “Ad Adiuvandum”, si informat chi est istadu segudadu su nùmeru màssimu de prenotatziones fitianu.
Sunt valutende de organizare una segunda die de controllos …

leghe de prus;  
Teulada: 1° Die de “Screening” sierològicu Covid-19

In Teulada s’at a fàghere s’atividadi de controllu (“screening”) sierològicu gratùita e a base voluntària pro is sugetos prus dèbiles e prus espostos. Sa prima data de cuntrollu (“screening”) est prevista pro su 18 de Freàrgiu 2021 dae is 8:30 finas a 12:30 …

leghe de prus;  
Teulada: Serrada Ufìtzios Comunales finas a su 19 de Freàrgiu 2021

Pro neghe de s’apretu de su Covid19, is Ufìtzios Comunales ant a èssere serrados finas a su 19 de Freàrgiu 2021, francu chi pro retzire atos urgentes e improrogàbiles …

leghe de prus;  
Teulada: S’Ufìtziu de Limba Sarda de Teulada in sa retza

S’Ufìtziu de Limba Sarda at a fàghere servìtziu galu in sa piataforma Whatsapp Web pro èssere prus a curtzu a is chi bolent faeddare, lìgere o iscrìere in sardu o bolent ischire calincuna cosa de prus de s’ istòria nostra …

leghe de prus;  
Teulada: Avisu a is cassadores residentes in Teulada

Si regordat chi su follu de s’autorizatzione regionale annada de cassa 2020/2021 depet èssere intregadu in is ufìtzios de sa Comuna intro e non prus a tardu de su 1 de Martzu 2021 …

leghe de prus;  
Teulada: Publicatzione Pianu Operativu pro s’acumprimentu de su Cuncursu Istrutore Diretivu Assistente Sotziale

Publicatzione de su Pianu Operativu pro s’acumprimentu de su cuncursu pro Istrutore Diretivu Assistente Sotziale, cat. D, chi s’at a fàghere martis 16 de Freàrgiu a is 10.00 (prima proa iscrita) e a is 14.00 (segunda proa iscrita) in sa sala de su primu pianu de sa Domo Spiga in Pratza Parrocchia in Teulada …

leghe de prus;  
nobas teulada 7 Feb 2021
Teulada: Cuncursu pùblicu pro sa cobertura de n.1 postu de Istrutore Diretivu Assistente Sotziale

Mesuras printzipales adotadas pro s’acumprimentu de su cuncursu pùblicu a esàmenes sceti pro sa cobertura de n. 1 postu de Istrutore Diretivu Assistente Sotziale cat. D,chi is proas iscritas sunt fissadas pro sa die 16.02.2021 …

leghe de prus;