Archivio per: nobas teulada

Teulada: Avisu. Esertzìtziu de su cummèrtziu itinerante in su Demàniu marìtimu. Annu 2021

Si faghet ischire chi totus is titulares de autorizatziones pro s’esertzìtziu de su cummèrtziu in logos pùblicos chi bolent esertzitare s’atividade issoro in is àreas de su Demàniu Marìtimu in s’istajone istadiale 2021, depent presentare, intro e non prus a tardu de su 30 de Abrile 2021, istàntzia in bullu direta a s’Ufìtziu Demàniu Comunale, impitende su mòdulu apòsitu ammaniadu dae sa Comuna chi s’agatat in su giassu: http://www.comune.teulada.ca.it …

leghe de prus;  
Teulada: Avisu “Sardi e sicuri” campagna de “screening” de sa Regione Sardigna 27 e 28 de Martzu

In su Palatzetu de s’Isport de bia Sulcis dae is 8.30 a is 18.30 s’at a fàghere sa campagna de controllos de sa Regione Sardigna. S’ATS Sardigna at a fàghere in manera gratùita is tampones a totu sa populatzione residente …

leghe de prus;  
Teulada: Avisu de depòsitu atos deliberatzione CC. n. 46 de su 29 de Nadale 2020

Su Responsàbile de su Setore Traballos Pùblicos Urbanìstica edilìtzia fàghet ischire chi in sa Segreteria de sa Comuna, sunt depositados, in visione lìbera a su pùblicu 30 dies consecutivas, is atos aprovados dae su Consìgiu Comunale cun deliberatzione n. 46 de su 29 de Nadale 2020 …

leghe de prus;  
Teulada: Avisu pùblicu pro partitzipare a sa redazione de su Pianu Triennale pro sa preventzione de sa corrutzione e pro sa  trasparèntzia amministrativa 2021 – 2023

Custa Amministratzione, in fatu a sa proposta de su Responsàbile anticorrutzione, depet aprovare intro de su 31 de Martzu 2021 su Pianu Triennale pro sa preventzione de sa corrutzione e pro sa Trasparèntzia ( PTPCT) 2021-2023 de sa Comuna de Teulada …

leghe de prus;  
Teulada: Is Ufítzios comunales ant a èssere serrados a su pùblicu lunis 15 de Martzu 2021.

Is ufìtzios Comunales ant a èssere serrados a su Pùblicu lunis 15 de Martzu 2021. In onni casu sunt garantidos is servìtzios pùblicos essentziales …

leghe de prus;  
Teulada: Bandu de cuncursu pro s’assuntzione de un’agente de Politzia Munitzipale Cat. C1 a tempus prenu e indeterminadu

Est in publicatzione in s’Albu Pretòriu “on line” su bandu de cuncursu pro s’assuntzione de un’agente de Politzia Munitzipale Cat. C1 a tempus prenu e indeterminadu …

leghe de prus;  
Teulada: Cunvocatzione Consìgiu Comunale. 12 de Martzu 2021

Su Consìgiu Comunale est cunvocadu pro su 12 de Martzu 2021 a is 16:30 in setziada ordinària. Respetende is dispositziones pro cuntrastare s’isparghinadura de su virus Covid19sa setziada si faghet sena de pùblicu e at à èssere trasmitida in direta streaming in sa pàgina Facebook de sa Comuna de Teulada …

leghe de prus;  
Teulada: Bandu pùblicu pro s’assegnatzione de una bancarella e una cella frigorìfera pro carnatzeri in su Mercadu Tzìvicu Comunale

Est in publicatzione pro 30 dies in s’Albo Pretòriu Comunale su bandu pùblicu pro s’assignatzione de una bancarella e una cella frigorìfera pro carnatzeri …

leghe de prus;  
Teulada: Cuntzessione de is servìtzios turìsticos comunales – Istajones istadiales 2021/2025

Est in publicatzione sa protzedura aberta in su giassu “SardegnaCAT” pro integrare in cuntzessione servìtzios turìsticos comunales pro is istajones 2021, 2022, 2023, 2024, e 2025 …

leghe de prus;  
Teulada: Assuntzione de personale a tempus determinadu in s’àmbitu de is Cantieres de ativatzione noa – Lavoras

Est in publicatzione sa graduatòria difinitiva pro s’aviamentu a seletzione a tempus determinadu de n.1 giardiniere cualificadu cun patente Cat. “B” …

leghe de prus;