Archivio per: nobas arrèsi

Arresi: Avisu a is impresas agrìcolas. Sinnalatzione pro dannos subidos pro more de su tempus malu

Is impresas agricola chi traballant in su territòriu de Arresi podent sinnalare is dannos subidos pro more de su tempus malu in su tretu tra su 04/12/2020 e su 15/01/2021. Is domandas, compiladas s’ant a dèpere presentare Intro de is oras 12,00 de chenàbura su 29 de Ghennàrgiu 2021…

leghe de prus;  
Arresi: Avisu pùblicu “Sine limes” pro sa cuntzessione de buonos servìtzios a favore de pessonas cun limitatzione a s’autonomia

Sa Regione Autònoma de sa Sardigna istabilit cun custu Avisu Regionale de agiudare in totu su territòriu regionale pessonas cun limitatziones a s’autonomia cumente …

leghe de prus;  
Arresi: Bursa de Istùdiu Regionale – Annu iscolàsticu 2019/2020. Graduatòria

Si faghet ischire ca est istada aprovada sa graduatoria provisòria pro sa bursa de istùdiu regionale – annu iscolàsticu 2019/2020. Is interessados podent intregare eventuales osservatziones a s’Ufìtziu Protocollu de s’Ente, intro de chenàbura 29 de Ghennàrgiu 2021 …

leghe de prus;  
Arresi. Bursa de istùdiu natzionale 2019 /2020. Graduatòria ùnica regionale de is istudiantes residentes chi sunt benefitziarios.

Cun determinatzione n.841 de su 23 de Mese de Idas 2020 de sa Diretzione Generale de sa Pùblica Istrutzione – Servìtziu Polìticas Iscolàsticas de sa Regione Autònoma de sa Sardigna est istada aprovada sa graduatòria ùnica regionale de is istudiantes benefitziàrios de sa bursa de istùdiu natzionale A.S. 2019/2020 de su valore de 200 èuros cada una …

leghe de prus;  
Arresi. Domandas de indennizu chi spetant a is operadores econòmicos de sa pisca interessados dae is isbarratzos a mare pro is esertzitatziones militares

S’avisant is operadores econòmicos de sa pisca, interessados dae is isbarratzos a mare pro is esertzitatziones militares, ca est disponìbile sa modulìstica pro is domandas de indennizu …

leghe de prus;  
Arresi. Bandu de cuncursu pro esàmenes sceti pro s’assuntzione a tempus prenu e indeterminadu de n. 1 condutore màchinas operadoras reservadu massimamente a is volontàrios FF.AA.

Sa Comuna de Arresi cunvocat unu cuncursu pùblicu, pro esàmenes sceti, pro sa cobertura a tempus prenu e determinadu de unu postu de Operadore Tècnicu Ispetzializadu condutore de màchinas operadoras cumplicadas …

leghe de prus;  
Arresi. Bandu de cuncursu pro esàmenes sceti pro s’assuntzione a tempus prenu e indeterminadu de n. 1 esecutore polivalente cat. B3, pos. Econòmica B3

Sa Comuna de Arresi cunvocat unu cuncursu pùblicu, pro esàmenes sceti, pro sa cobertura a tempus indeterminadu e prenu de unu postu de Operadore Tècnicu Ispetzializadu …

leghe de prus;  
Arresi. Contributos a favore de is atividads econòmicas

Sa Comuna de Arresi bolet cuntzedere contributos econòmicos a is impresas de sa bidda chi ant subidu pèrdidas pustis de is restritziones. Is dimandas ant a dèpere lòmpere intro is oras 12.00 de su 18/01/2021 …

leghe de prus;  
Arresi. Calendàriu regorta àliga impitos de domo e econòmicos, ghennàrgiu – mese de argiolas 2021.

Si faghet ischire a is tzitadinos ca sunt distribuende pro is impitos de domo e pro is impitos econòmicos is calendàrios de sa regorta de s’àliga …

leghe de prus;