Archivio per: nobas arrèsi

Arresi: Agiornamentu cuntàgios Covid 19: comunicatzione de sa Sìndaga

Si informat chi 3 casos de pessones positivas a su Covid chi sunt istados cumproados in is dies passadas sunt resurtados negativos in fatu a su tampone molecolare fatu de s’ATS …

leghe de prus;  
Arresi: Comunicatzione de sa Sìndaga: cuntàgios Corona virus

Si informat chi in bidda sunt istados cumproados 3 casos de pessones positivas a su Covid.
Is pessones interessadas istant bene e sunt in isulamentu.
Galu una bia racumando s’osservàntzia rigorosa de is règulas printzipales de cumportamentu …

leghe de prus;  
Arresi: Serrada Ufìtzios Comunales

Si comunicat a is impitadores chi pro cautela non si podet intrare in is ufìtzios e in is fàbricos comunales dae su 10 de Freàrgiu 2021 finas a su 19 de Freàrgiu 2021 pro totu sa durada de s’apretu Covid19 …

leghe de prus;  
Arresi: Variatzione de oràriu de sa cursa 11 de sa lìnia 129 Arresi – Casteddu

Si comunicat chi dae su 5 de Freàrgiu 2021 sa parténtzia de sa cursa 11 de sa lìnia 129, Arresi-Casteddu, de 7:15 dd’ant antitzipada a is 7:00 …

leghe de prus;  
Arresi: Servìtziu de trasportu iscolàsticu gratùitu

Si comunicat a is tzitadinos e a is tzitadinas chi su Consìgiu Comunale at deliberadu chi in s’annu iscolàsticu 2020/2021, est garantidu su servìtziu de trasportu iscolàsticu gratùitu …

leghe de prus;  
Arresi: Su 2 de Freàrgiu s’Iscola Primària e Segundària sunt serradas pro disinfetatzione urgente

Cun Ordinàntzia de su Sìndigu n. 3 de su 1u de Freàrgiu 2021 est istadu dispostu chi su 2 de Freàrgiu 2021 s’Iscola Primària e Segundària siat serrada …

leghe de prus;  
Arresi: Serrada de sa Biblioteca Comunale pro disinfestatzione contra su tingiolu

Sa Biblioteca at a èssere serrada dae su 1° finas a su 4 de freàrgiu. Su servìtziu at a torrare a inghitzare su 5 de Freàrgiu 2021 …

leghe de prus;  
Arresi: Abatimentu barrieras architetònicas in fàbricos privados – l. 13 /1989

Si comunicat, cun sa presente, ca is pessonas interessadas a sa cuntzessione de su contributu pro s’eliminatzione de is barrieras architetònicas in is fàbricos privados, cunforma a sa Lege 9 Ghennàrgiu 1989, n. 1, depent presentare istàntzia …

leghe de prus;  
Arresi: Cunvocatzione de su Consìgiu Comunale

Si comunicat ca su Consìgiu Comunale s’at a fàghere in setziada istraordinària in prima cunvocatzione sa die 29 de Ghennàrgiu 2021 a is oras 18.30 (segunda cunvocatzione 01 de Freàrgiu, oras 18.30) – in s’Aposentu de su Consìgiu in intro de su Palàtziu Tzìvicu …

leghe de prus;  
Arresi: Buonu libros a.s. 2020/2021. Graduatòria

Si comunicat ca est istada aprovada sa graduatòria provisòria chi pertocat a su Buonu Libros– annu iscolàsticu 2020/2021. Is interessados podent intregare eventuales osservatziones a s’Ufìtziu Protocollu de s’Ente, intro de chenàbura 29 de Ghennàrgiu 2021 …

leghe de prus;