Archivio per: nobas arrèsi

Arresi: Provedimentos urgentes de solidariedade alimentare – Segundu interventu

Si faghet ischire a is tzitadinas e a is tzitadinos chi sa Comuna de Arresi at ativadu su segundu interventu de solidariedade alimentare in favore de is pessones e de is famìlias in cunditziones de discumbèniu econòmicu grave. S’iscadèntzia pro sa presentada de is istàntzias est fissada a su 19 de Abrile 2021 …

leghe de prus;  
Arresi: Serrada de s’Iscola Elementare su 17 e 18 de Martzu 2021

Sa Síndaga de sa Comuna de Arresi, puru non tenende nova de carchi casu atzertadu tra su personale scolàsticu e is alunnos, pro cuntènnere su riscu de isparghinadura de su virus, abetende àteros controllos at dispostu in manera preventiva sa suspensione de s’atividade didàtica in s’Iscola Elementare dae su 17 a su 18 de Martzu 2021 …

leghe de prus;  
Arresi: Campagna de vatzinatzione de sa Regione Sardigna contra su Covid-19

S’Assessora a is Servìtzios Sotziales informat sa tzitadinàntzia chi finas in Arresi est incumentzada sa campagna de vatzinatzione. Is pessones interessadas de sa prima campagna de vatzinatzione sunt is chi tenent prus de otanta annos. Is dotores de famìlia ant a cuntatare is patzientes …

leghe de prus;  
Arresi: Fonte: “Sa Provincia del Sulcis Iglesiente”: Unu murale arrichit su Tzentru de Agregatzione Sotziale de Arresi

Sa cumprida de su murale est frutu de sa collaboratzione tra s’Amministratzione Comunale e s’Assòtziu Entes Locales pro is Atividades culturales e ispetàculu e si insertat in su progetu “Conoscer-si” …

leghe de prus;  
Arresi: Imposta de permanèntzia- Presentatzione protzedura informàtica

Sa Comuna at achiridu un’aina noa pro sa gestione de s’imposta de permanéntzia. Sa presentatzione de su programma nou est fissada pro mèrcuris 10 de Martzu 2021 a is 15.30 in sa piataforma Google Meet. Su ligòngiu pro intrare est: https://meet.google.com/ocf-xfcd-xyj …

leghe de prus;  
Arresi: Regorta firmas proposta de lege de initziativa populare contra sa propaganda fascista e nazista

Si informat sa tzitadinàntzia chi in is Ufìtzios de is Servìtzios Demogràficos de sa Comuna de Arresi sunt disponìbiles is mòdulos pro sa regorta firmas chi pertocant sa proposta de lege de initziativa populare contra sa propaganda fascista e nazista …

leghe de prus;  
Arresi: Retìfica Bandu de cuncursu pùblicu, isceti pro esàmines, pro unu postu a tempus indeterminadu e prenu pro Operadore Tècnicu Ispetzializadu condusidore de màchinas operadoras cumplicadas .

Si informat chi est istadu retificadu su bandu de cuncursu pùblicu, prò esàmines sceti, pro unu postu a tempus indeterminadu e prenu de Operadore Tècnicu Ispetzializadu condusidori de màchinas cumplicadas …

leghe de prus;  
Arresi: Graduatòria provisòria de is ammìtidos e de is esclùdidos a leare is cuntributos a favore de is atividades econòmicas fertas da is restritziones adotadas pro su cuntenimentu de s’apretu Covid 19

Publicada sa graduatòria provisòria de is ammitidos e de is escùdidos a leare is cuntributos …

leghe de prus;  
Arresi: Lege 162/1998. Ativatzione Pianos Personalizados de agiudu in favore de is pessones cun disabilidades graves, Programma 2020, atuatzione 2021

Si comunicat chi cun deliberatzione de sa Giunta Regionale n.64/18 de su 18 de Nadale 2020, sa Regione Autònoma de Sardegna, Ass.du Igiene e Sanidade, at previstu s’ativatzione de is Pianus Personalizados cunforma a sa L. 162/98, programma 2020, de atuare a incumentzare dae su 1 Maju 2021 …

leghe de prus;  
Arresi: S’Ufìtziu de Limba Sarda de Arresi in sa retza

S’Ufìtziu de Limba Sarda de sa Comuna de Arresi at a fàghere servìtziu galu in sa piataforma Whatsapp Web, pro èssere prus a curtzu a is chi bolent faeddare, lìgere o iscrìere in sardu o bolent ischire calincuna cosa de prus de s’ istòria nostra …

leghe de prus;