Archivio per: nobas de su territòriu

Arresi: Lege 162/1998. Ativatzione Pianos Personalizados de agiudu in favore de is pessones cun disabilidades graves, Programma 2020, atuatzione 2021

Si comunicat chi cun deliberatzione de sa Giunta Regionale n.64/18 de su 18 de Nadale 2020, sa Regione Autònoma de Sardegna, Ass.du Igiene e Sanidade, at previstu s’ativatzione de is Pianus Personalizados cunforma a sa L. 162/98, programma 2020, de atuare a incumentzare dae su 1 Maju 2021 …

leghe de prus;  
Teulada: 2° Die de “Screening” Sierològicu Covid-19

Pro sa prima die de “screening” sierològicu prevista pro lunis 18 de Freàrgiu in collaboratzione cun sa “Rete di Solidarietà Sociale “Ad Adiuvandum”, si informat chi est istadu segudadu su nùmeru màssimu de prenotatziones fitianu.
Sunt valutende de organizare una segunda die de controllos …

leghe de prus;  
Teulada: 1° Die de “Screening” sierològicu Covid-19

In Teulada s’at a fàghere s’atividadi de controllu (“screening”) sierològicu gratùita e a base voluntària pro is sugetos prus dèbiles e prus espostos. Sa prima data de cuntrollu (“screening”) est prevista pro su 18 de Freàrgiu 2021 dae is 8:30 finas a 12:30 …

leghe de prus;  
Teulada: Serrada Ufìtzios Comunales finas a su 19 de Freàrgiu 2021

Pro neghe de s’apretu de su Covid19, is Ufìtzios Comunales ant a èssere serrados finas a su 19 de Freàrgiu 2021, francu chi pro retzire atos urgentes e improrogàbiles …

leghe de prus;  
Teulada: S’Ufìtziu de Limba Sarda de Teulada in sa retza

S’Ufìtziu de Limba Sarda at a fàghere servìtziu galu in sa piataforma Whatsapp Web pro èssere prus a curtzu a is chi bolent faeddare, lìgere o iscrìere in sardu o bolent ischire calincuna cosa de prus de s’ istòria nostra …

leghe de prus;  
Arresi: S’Ufìtziu de Limba Sarda de Arresi in sa retza

S’Ufìtziu de Limba Sarda de sa Comuna de Arresi at a fàghere servìtziu galu in sa piataforma Whatsapp Web, pro èssere prus a curtzu a is chi bolent faeddare, lìgere o iscrìere in sardu o bolent ischire calincuna cosa de prus de s’ istòria nostra …

leghe de prus;  
Arresi: Agiornamentu cuntàgios Covid 19: comunicatzione de sa Sìndaga

Si informat chi 3 casos de pessones positivas a su Covid chi sunt istados cumproados in is dies passadas sunt resurtados negativos in fatu a su tampone molecolare fatu de s’ATS …

leghe de prus;  
Teulada: Avisu a is cassadores residentes in Teulada

Si regordat chi su follu de s’autorizatzione regionale annada de cassa 2020/2021 depet èssere intregadu in is ufìtzios de sa Comuna intro e non prus a tardu de su 1 de Martzu 2021 …

leghe de prus;  
Teulada: Publicatzione Pianu Operativu pro s’acumprimentu de su Cuncursu Istrutore Diretivu Assistente Sotziale

Publicatzione de su Pianu Operativu pro s’acumprimentu de su cuncursu pro Istrutore Diretivu Assistente Sotziale, cat. D, chi s’at a fàghere martis 16 de Freàrgiu a is 10.00 (prima proa iscrita) e a is 14.00 (segunda proa iscrita) in sa sala de su primu pianu de sa Domo Spiga in Pratza Parrocchia in Teulada …

leghe de prus;