Archivio per: nobas de su territòriu

Teulada: Avisu. Esertzìtziu de su cummèrtziu itinerante in su Demàniu marìtimu. Annu 2021

Si faghet ischire chi totus is titulares de autorizatziones pro s’esertzìtziu de su cummèrtziu in logos pùblicos chi bolent esertzitare s’atividade issoro in is àreas de su Demàniu Marìtimu in s’istajone istadiale 2021, depent presentare, intro e non prus a tardu de su 30 de Abrile 2021, istàntzia in bullu direta a s’Ufìtziu Demàniu Comunale, impitende su mòdulu apòsitu ammaniadu dae sa Comuna chi s’agatat in su giassu: http://www.comune.teulada.ca.it …

leghe de prus;  
Teulada: Avisu “Sardi e sicuri” campagna de “screening” de sa Regione Sardigna 27 e 28 de Martzu

In su Palatzetu de s’Isport de bia Sulcis dae is 8.30 a is 18.30 s’at a fàghere sa campagna de controllos de sa Regione Sardigna. S’ATS Sardigna at a fàghere in manera gratùita is tampones a totu sa populatzione residente …

leghe de prus;  
Teulada: Avisu de depòsitu atos deliberatzione CC. n. 46 de su 29 de Nadale 2020

Su Responsàbile de su Setore Traballos Pùblicos Urbanìstica edilìtzia fàghet ischire chi in sa Segreteria de sa Comuna, sunt depositados, in visione lìbera a su pùblicu 30 dies consecutivas, is atos aprovados dae su Consìgiu Comunale cun deliberatzione n. 46 de su 29 de Nadale 2020 …

leghe de prus;  
Arresi: Provedimentos urgentes de solidariedade alimentare – Segundu interventu

Si faghet ischire a is tzitadinas e a is tzitadinos chi sa Comuna de Arresi at ativadu su segundu interventu de solidariedade alimentare in favore de is pessones e de is famìlias in cunditziones de discumbèniu econòmicu grave. S’iscadèntzia pro sa presentada de is istàntzias est fissada a su 19 de Abrile 2021 …

leghe de prus;  
Teulada: Avisu pùblicu pro partitzipare a sa redazione de su Pianu Triennale pro sa preventzione de sa corrutzione e pro sa  trasparèntzia amministrativa 2021 – 2023

Custa Amministratzione, in fatu a sa proposta de su Responsàbile anticorrutzione, depet aprovare intro de su 31 de Martzu 2021 su Pianu Triennale pro sa preventzione de sa corrutzione e pro sa Trasparèntzia ( PTPCT) 2021-2023 de sa Comuna de Teulada …

leghe de prus;  
Arresi: Serrada de s’Iscola Elementare su 17 e 18 de Martzu 2021

Sa Síndaga de sa Comuna de Arresi, puru non tenende nova de carchi casu atzertadu tra su personale scolàsticu e is alunnos, pro cuntènnere su riscu de isparghinadura de su virus, abetende àteros controllos at dispostu in manera preventiva sa suspensione de s’atividade didàtica in s’Iscola Elementare dae su 17 a su 18 de Martzu 2021 …

leghe de prus;  
Arresi: Campagna de vatzinatzione de sa Regione Sardigna contra su Covid-19

S’Assessora a is Servìtzios Sotziales informat sa tzitadinàntzia chi finas in Arresi est incumentzada sa campagna de vatzinatzione. Is pessones interessadas de sa prima campagna de vatzinatzione sunt is chi tenent prus de otanta annos. Is dotores de famìlia ant a cuntatare is patzientes …

leghe de prus;  
Arresi: Fonte: “Sa Provincia del Sulcis Iglesiente”: Unu murale arrichit su Tzentru de Agregatzione Sotziale de Arresi

Sa cumprida de su murale est frutu de sa collaboratzione tra s’Amministratzione Comunale e s’Assòtziu Entes Locales pro is Atividades culturales e ispetàculu e si insertat in su progetu “Conoscer-si” …

leghe de prus;  
Teulada: Is Ufítzios comunales ant a èssere serrados a su pùblicu lunis 15 de Martzu 2021.

Is ufìtzios Comunales ant a èssere serrados a su Pùblicu lunis 15 de Martzu 2021. In onni casu sunt garantidos is servìtzios pùblicos essentziales …

leghe de prus;  
Teulada: Bandu de cuncursu pro s’assuntzione de un’agente de Politzia Munitzipale Cat. C1 a tempus prenu e indeterminadu

Est in publicatzione in s’Albu Pretòriu “on line” su bandu de cuncursu pro s’assuntzione de un’agente de Politzia Munitzipale Cat. C1 a tempus prenu e indeterminadu …

leghe de prus;