Arresi: Provedimentos urgentes de solidariedade alimentare – Segundu interventu

Arresi: Provedimentos urgentes de solidariedade alimentare – Segundu interventu

Si faghet ischire a is tzitadinas e a is tzitadinos chi sa Comuna de Arresi, respetende is dispositziones de s'Ordinàntzia n. 658 de su 29 de Martzu 2020 emitida dae su Cabu de su Dipartimentu de sa Protetzione Tzivile e de s'Ordinàntzia sindacale n. 2 de su 2 de Abrile, at ativadu su segundu interventu de solidariedade alimentare in favore de is pessones e de is famìlias in cunditziones de discumbèniu econòmicu grave, chi non tenent risorsas issoro e nemmancu un'agiudu pùblicu giai chi sunt is prus espostos a is efetos econòmicos graves chi derivant dae s'emergèntzia epidemiològica de su virus Covid-19. S'interventu at a èssere realizadu cun sa collaboratzione de sa Protetzione Tzivile arresina chi s'at a ocupare de sa distribuzione de generes alimentare e benes de prima netzessidade.

Is interessados ant pòdere iscarrigare su mòdulu de dimanda, dae su giassu istitutzionale de sa Comuna de Arresi a s'indiritzu: www.comune.santannaarresi.ca.it, o puru in s'isportellu INFORMALAVORO in sa Scola Bècia, bia Cagliari n.15, chi depet èssere cumpiladu in onni parte, e depet èssere trasmìtidu pro mèdiu de "e-mail" a s'indiritzu: messi@comune.santannaarresi.ca.it o puru intregadu a manu, in busta serrada, postu in sa cascita de is lìteras chi nch'est a foras dae sa Domo Comunale.

S'iscadèntzia pro sa presentada de is istàntzias a s'Ufìtziu Protocollu de sa Comuna est fissada in manera improrogàbile a su 19 de Abrile 2021. Su tzitadinu depet alliongiare is documentos afatantes, chetza de is cales non s'at a pòdere fàghere sa valutatzione sotziale:

  • mòdulu de dimanda cun autotzertificatzione, cumpiladu in onni parte in manera crara, datadu e firmadu;
  • còpia de su documentu de identidade bàlidu.

Pro informatziones, assistèntzia in sa cumpiladura de sa dimanda, mòdulos in paperi e cali si siat àtera netzessidade is operadores de s'isportellu INFORMALAVORO ant a èssere disponìbiles su lunis e su chenàbara, dae is deghe de a mangianu finas a mesudie (10.00 – 12.00) in sa sea de bia Cagliari n. 15 Arresi, o puru ddus podides tzerriare a su nùmeru: 334 – 9806098.

Si racumandat de lèghere cun atentzione sa modulìstica alliongiada a custu avisu.