Arresi: Serrada de s’Iscola Elementare su 17 e 18 de Martzu 2021

Arresi: Serrada de s'Iscola Elementare su 17 e 18 de Martzu 2021

Cun ordinàntzia n.24 de su 16 de Martzu 2021 sa Síndaga de sa Comuna de Arresi, puru non tenende nova de carchi casu atzertadu tra su personale scolàsticu e is alunnos, cunsideradu chi unos cantos alunnos depent fàghere su tampone molecolare e sunt in cuarantena, ca fortzis ant tentu cuntatos diretos cun unu sugetu positivu, pro cuntènnere su riscu de isparghinadura de su virus, abetende àteros controllos in sa cadena de is cuntatos cun is sugetos resurtados positivos, at dispostu in manera preventiva sa suspensione de s'atividade didàtica in s'Iscola Elementare dae su 17 a su 18 de Martzu 2021.

S'atividade didàtica in presèntzia torrat a incumentzare chenàbara 19 de Martzu 2021.

Cunsiderada sa durada curtza de sa suspensione, non parret oportunu ativare formas de didàtica digitale integrada, chi ant a èssere ativadas sceti si sa suspensione tirat a longu.

Su personale collaboradore iscolàsticu fait servìtziu in manera regulare, providinde mescamente a sa pulitzia istraordinària e a sa disinfetatzioni de is localis.

Custas dispositzionies ant a èssere vigentes finas a candu acabat su bisòngiu. Racumandamus a totus de sighire a donare atentzioni e de respetare in manera iscrupolosa, in cali si siat cuntestu, is normas pro minimare s'isparghinadura de su virus.