Arresi: Campagna de vatzinatzione de sa Regione Sardigna contra su Covid-19

Arresi: Campagna de vatzinatzione de sa Regione Sardigna contra su Covid-19

S'Assessora a is Servìtzios Sotziales informat sa tzitadinàntzia chi finas in Arresi est incumentzada sa campagna de vatzinatzione. Is pessones interessadas de sa prima campagna de vatzinatzione sunt is chi tenent prus de otanta annos. Is dotores de famìlia ant a cuntatare is patzientes, chi ant a dèpere cumpilare unu chistionàriu, e pustis ant a ammaniare is impegnativas pro chini at espressadu su cunsentimentu a sa vatzinatzione. Pustis is patzientes s'ant a pòdere prenotare in cale si siat CUP, galu in sa sea de Giba.

Sa die, s'oràriu e su logu in ue si faghet su vatzinu at a èssere comunicadu dae su CUP, in su momentu de sa prenotatzione. Is vatzinatziones ant a incumentzare is cidas chi benint, in Santu Antiogu, Carbònia e Igrèsias.

Àterus acraramentus si agatant in is Racumandatziones Ministerialis allegadas a custu comunicadu.