Teulada: Bandu de cuncursu pro s’assuntzione de un’agente de Politzia Munitzipale Cat. C1 a tempus prenu e indeterminadu

Teulada: Bandu de cuncursu pro s'assuntzione de un'agente de Politzia Munitzipale Cat. C1 a tempus prenu e indeterminadu

Est in publicatzione in s'Albu Pretòriu in retza e in "Amministratzione trasparente, setz. Bandos e cuncursos" su bandu de cuncursu pro s'assuntzione de un'agente de Politzia Munitzipale Cat. C1 a tempus prenu e indeterminadu.