Arresi: Fonte: “Sa Provincia del Sulcis Iglesiente”: Unu murale arrichit su Tzentru de Agregatzione Sotziale de Arresi

Arresi: Fonte: "Sa Provincia del Sulcis Iglesiente":Unu murale arrichit su Tzentru de Agregatzione Sotziale de Arresi

S'òpera, fata dae sa Street artist colombiana Bastardilla, tenet che sugetu printzipale s'ambiente e mescamente su mare, elementu tzentrale in sa vida de sa bidda, e is perìgulos ligados a s'incuinamentu suo. Asuba de custu argumentu, s'artista at seberadu de isvilupare s'òpera a su femininu, cun riferimentos a is sìmbulos traditzionales, est a nàrrere a sa maternidade e a su rolu de is fèminas in sa vida pùblica de sa bidda. S'artista contat chi at pigadu sa muta dae sa pertzetzione de su mundu e dae sa cunditzione feminina. Ddi praghet contare, pro mèdiu de is traballos suos, sa fortza de is fèminas. Is rapresentatziones suas de is fèminas sunt a s'ispissu ritratos, siat dae su puntu de annotu fìsicu chi dae su puntu de annotu cuntzetuale. Unu donu, duncas, a totus is fèminas de su tempus coladu e de su presente ma finas un'augùriu pro unu benidore chi ddas biat semper prus impignadas in s'amparu de s'ambiente.

Sa cumprida de su murale est frutu de sa collaboratzione tra s'Amministratzione Comunale e s'Assòtziu Entes Locales pro is Atividades culturales e ispetàculu e si insertat in su progetu "Conoscer-si", chi interessat sa prima classe de s'iscola segundària de Arresi, impignada in duos laboratòrios: unu artìsticu, ghiadu dae Bastardilla etotu, e unu tzinematogràficu, giai incumentzadu, chi at a produire unu cortometràgiu chi punnat, custu puru, a promòvere s'amparu e su respetu de s'ambiente. S'Amminstratzione Comunale de Arresi torrat gràtzias non isceti a s'artista pro s'impignu postu in sa cumprida de su murale ma finas a Sara Uccheddu, giòvana laureada, pro s'agiudu in sa cumprida de su progetu.