Teulada: Bandu pùblicu pro s’assegnatzione de una bancarella e una cella frigorìfera pro carnatzeri in su Mercadu Tzìvicu Comunale

Teulada: Bandu pùblicu pro s'assegnatzione de una bancarella e una cella frigorìfera pro carnatzeri in su Mercadu Tzìvicu Comunale

Est in publicatzione pro 30 dies in s'Albo Pretòriu Comunale su bandu pùblicu pro s'assignatzione de una bancarella e una cella frigorìfera pro carnatzeri.