Arresi: Retìfica Bandu de cuncursu pùblicu, isceti pro esàmines, pro unu postu a tempus indeterminadu e prenu pro Operadore Tècnicu Ispetzializadu condusidore de màchinas operadoras cumplicadas .

Arresi: Retìfica bandu de cuncursu pùblicu, sceti pro esàmines , pro su postu a tempus indeterminadu e prenu de Operadore Tècnicu Ispetzializadu condusidore de màchinas operadoras cumplicadas

Si informat chi cun Determinatzione de su Responsàbile Àrea Amministrativa n.8 de su 29 de Ghennàrgiu 2021 est istadu retificadu su bandu de cuncursu pùblicu, prò esàmines sceti, pro unu postu a tempus indeterminadu e prenu de Operadore Tècnicu Ispetzializadu condusidore de màchinas cumplicadas, Categoria Giurìdica B3, riservadu in manera prioritària a is voluntàrios de is Fortzas Armadas cunforma a is artt. 1014 e 678 de su D.Lgs n. 66/2010, publicadu in sa Gazzetta Ufficiale – sa de 4 Sèries ispetziales "Cuncursos e esàmines" n.2 de su 8 de Ghennàrgiu 2021.

Sa retìfica pertocat s'art. 3 "Rechisitos pro s'ammissione", comma 9, lìt. b)

Is tèrmines de presentatzione de is dimandas torrant a abèrrere dae sa data de publicatzione in sa Gazzetta Ufficiale de sa Repùblica italiana – sa de 4 sèries ispetziales "Cuncursos e esàmines" – n.15 de su 23 de Freàrgiu 2021 finas a su de 30 dies afatantes.

Is dimandas de partitzipatzione depent lòmpere a sa Comuna de Arresi, cunforma a is modalidades inditadas in s'art. 4 de su matessi Avisu, intro de mesudie (h. 12:00) de su 25 de Martzu 2021. Est cunfirmada sa balididade de is dimandas lòmpidas in antis de sa publicatzione de sa retìfica presente.

Si comunicat in prus chi su contu corrente e su còdighe IBAN de impreare pro su pagamentu de sa tassa de cuncursu sunt:

C/C 001052724349

IBAN IT 20 U 07601 03200 001052724349

BIC: BPPIITRRXX

Is pagamentos fatos abarrant semper e cando bàlidos.

Còpia integrale de su bandu retificadu e de su modellu de dimanda de partetzipatzione sunt disponìbiles in allegadu a custu avisu e in sa setzione Amministratzione trasparente /Bandos de cuncursu.

Pro informatziones bisòngiat a s'indiritzare a:

Servìtziu Amministrativu de sa Comuna de Arresi

tel. 0781/9669215 - 9669208