Teulada: Assuntzione de personale a tempus determinadu in s’àmbitu de is Cantieres de ativatzione noa – Lavoras

Teulada: Assuntzione de personale a tempus determinadu in s'àmbitu de is Cantieres de ativatzione noa – Lavoras

L.R. N. 1 de su 11/01/2018 Art. 2 Programma Integradu Plurifundu pro su traballu “LAVORAS” – mesura “Cantieres de ativatzione noa” annualidade 2019 - L.R. 48/2018, Art. 6, commas 22 e 23, e L.R. 20/2019, art. 3, comma 1. – Comuna de Teulada  Si comunicat chi in su ligòngiu:

http://www.regione.sardegna.it/j/v/2362s=44&v=9&c=93505&c1=4920&id=91573&tipoconc=3&comune=2269&b=

Est in publicatzione sa graduatòria difinitiva pro s'aviamentu a seletzione a tempus determinadu de n.1 giardiniere cualificadu cun patente Cat. “B”