Teulada: Cuncursu pùblicu pro 1 postu de Istrutore Diretivu Assistente Sotziale

Teulada: Cuncursu pùblicu pro n.1 postu de Istrutore Diretivu Assistente Sotziale

Comunicatzione data e modalidade de is protzeduras de acrobamentu de is elaborados currègidos cun is nùmenenes de is candidados.

Si informat chi in data 23 de Freàrgiu 2021 a sa una (13:00), s'at a fàghere s'acrobamentu de is elaborados de is proas iscritas ( currègidos in forma anònima) cun is nùmenes de is candidados.

Sa setziada s'at a fàghere in manera telemàtica in sa piataforma Google Meet.

Is candidados chi ant partitzipadu a is proas iscritas ant a retzire a s'indiritzu "e-mail" insoru is credentziales pro si collegare a sa piataforma. Àteros sugetos interessados a partetzipare a sa setziada depent fàghere rechesta pro mèdiu de posta eletrònica a s'indiritzu: protocollo@comune.teulada.ca.it

o a s'indiritzu pec: protocollo@pec.comune.teulada.ca.it

intro de is 11:00 de su 23 de Freàrgiu 2021.

Is proas orales, fissadas pro chenàbura 26 de Freàrgiu 2021 a is ùndighi, s'ant a fàghere in videu-cunferèntzia in manera telemàtica in sa piatafoirma Google Meet.

Si alliòngiat a custu avisu su disciplinare che regulamentat s'acumprimentu de sa proa orali de su cuncursu pùblicu in chistione.