Arresi: Lege 162/1998. Ativatzione Pianos Personalizados de agiudu in favore de is pessones cun disabilidades graves, Programma 2020, atuatzione 2021

Arresi: Lege 162/1998. Ativatzione Pianos Personalizados de agiudu in favore de is pessones cun disabilidades graves, Programma 2020, atuatzione 2021

Cun custa nota, si comunicat chi cun deliberatzione de sa Giunta Regionale n.64/18 de su 18 de Nadale 2020, sa Regione Autònoma de Sardegna, Ass.du Igiene e Sanidade, at previstu s'ativatzione de is Pianos Personalizados cunforma a sa L. 162/98, programma 2020, de atuare a incumentzare dae su 1 Maju 2021.

Si informat chi, in base a is critèrios definidos dae sa RAS e dae sa normativa atuale chi pertocat s'ISEE, s'at a pòdere protzèdere a s'ammàniu de su pianu personalizadu solu pro is benefitziàrios in podèriu de sa documentatzione afatante:

  • Verbale atestante sa situatzione de disabilidade grave (art.3, comma 3, lege 104/92) tzertificada intro de su 31 de Martzu 2021;
  • Còpia de sa tzertificatzione ISEE 2021. Si faghet presente chi, in base a sa normativa ISEE, pro is prestatziones in chistione, su tzitadinu podet presentare, si ddi cumbenit, s'ISEE sòtziu-sanitàriu o ISEE currente. Si cussigiat duncas de si cunfrontare in mèritu cun is operadores CAAF o is consulentes;
  • Autotzertificatzione subra de sa cumpositzione de sa famìlia, subra de sa modulìstica alliongiada a custu avisu;
  • Autotzertificatzione alliongiada a custa nota (all. "D") cumpilada in manera oportuna chi depet èssere firmada dae su benefitziàriu o dae su tutore/ amministradore de sustennu suo o de unu familiare istrintu ( in casu de impedimentu a firmare o a decrarare, dae parte de s'assistidu);
  • Ischeda de sa Salude (All. "B") cumpilada dae su dotore de meighina generale o ispetzialista ASL ( tzertificadu a pagamentu);
  • Autotzertificatzione chi pertocat is servìtzios gosados in s'annu 2020, pro evitare decraratziones inesatas e pro fatzilitare sa cumpositzione de su pianu personalizadu;
  • Fotocòpia de su documentu de identidade bàlidu;
  • Mòdulu de dimanda de atzessu a su finantziamentu regionale.

Sa Comuna, in prus, depet achirire còpia de totu sa documentatzione chi pertocat su gosu de is servìtzios dae parte de su benefitziàriu. Duncas si depet presentare a s'Ufìtziu iscrivente onni documentu chi atestat su gosu in s'annu 2020 de servìtzios pùblicos sotziales, sanitàrios e pro si torrare a abilitare es. Fisioterapia, logopedia e gasi sighende.

Pustis at a èssere cura de s'Ufìtziu Servìtzios Sotziales cuntatare is richiedentes pro s'ammàniu de su pianu personalizadu definitivu.

Cunsiderada sa cumplessidade de su protzedimentu in chistione, s'Ufìtziu Servìtzios Sotziales at a èssere a dispositzione pro acraramentos in mèritu, galu telefonicamente a is oràrios inditados a suta a is nùmeros 0781/9669200 – 9669220 opuru a su nùmeru 3358095039.

Cunsideradu chi sa Comuna depet ammaniare e imbiare a sa Regione Autònoma de Sardigna sa rechesta de is finantziamentos chi pertocant is pianos personalizados intro de su mese de abrile, fata chi siat sa verìfica e càlculu de is pianos etotu, si informat chi s'Ufìtziu Servìtzios Sotziales at a pòdere garantire sa predispositzione de is pianos personalizados solu pro chini presentat totu sa documentatzione intro e non prus a tardu de su 26 de Freàrgiu 2021.

Is benefitziàrios, duncas, sunt imbidiados a compilare, in manera atenta e a sa minuda, sa documentatzione subra narada e pustis a dda fàghere verificare dae s'Ufìtziu Servìtzios Sotziales in dìs e in s'oràriu afantes:

lunis h. 11:00- 13:00

giòbia h. 8:30 – 10:30 opuru pighende adòbiu telefònicu.

Sa dimanda podet èssere trasmitida, firmada e cun totu sa documentatzione, a su momentu de sa presentatzione, pro mèdiu de:

Si is dimandas diant èssere presentadas in paperi in sa cascita postale de s'Ufìtziu Protocollu, si racumandat de pònnere in èssere is cautelas e de respetare is dispositziones tenende sa distàntzia tra is pessones e evitende ammuntonamentos.