Teulada: 2° Die de “Screening” Sierològicu Covid-19

Teulada: 2° Die de "Screening" Sierològicu Covid-19

Campàngia de screening sierològicu.

Pro su chi pertocat s'avisu pretzedente pro sa prima die de "screening" sierològicu prevista pro lunis 18 de Freàrgiu in collaboratzione cun sa "Rete di Solidarietà Sociale "Ad Adiuvandum", si informat chi est istadu segudadu su nùmeru màssimu de prenotatziones fitianu.

Sunt valutende de organizare una segunda die de controllos, pro custu si imbidiat is interessados a sighire a aderire e a prenotare telefonende a su nùmeru 339 291 9935 in is dies de lunis, mèrcuris e chenàbura dae h. 9:00 – 13:00 o mandende una "e-mail" a: assistenzasociale@comune.teulada.ca.it.

Cumente si segudat unu nùmeru bastante de prenotatziones s'at a donare comunicatzione de sa data noba pro su cuntrollu.