Arresi: S’Ufìtziu de Limba Sarda de Arresi in sa retza

Arresi: S'Ufìtziu de Limba Sarda de Arresi in sa retza

S'Amministratzione comunale de Arresi e s'Ufìtziu Cultura pro fàghere cosa agradèssida a is tzitadinos e a is tzitadinas at detzìdidu chi s'Ufìtziu de Limba Sarda at a fàghere servìtziu galu in sa piataforma Whatsapp Web, pro èssere prus a curtzu a is chi bolent faeddare, lìgere o iscrìere in sardu o bolent ischire calincuna cosa de prus de s' istòria nostra.

Finas a oe s'operadora chi est trabballende dae domo pro neghe de su Covid-19 si podiat cuntatare solu o telefonende a su nùmeru 389 01709 opuru mandende una “e-mail” a: cultura.sarda2020@gmail.com.

Is tzitadinos e is tzitadinas podent iscriere unu messàgiu WhatsApp o una e-mail o telefonare a s'operadora chi ddis mandat unu alliòngiu (link) pro si collegare a sa piataforma.

S'Ufìtziu de Limba Sarda de sa Comuna de Arresi est in servìtziu:

Chenàbura a merie h. 15.30 – 20.30

tel. 3890191709

e-mail”: cultura.sarda2020@gmail.com