Teulada: Publicatzione Pianu Operativu pro s’acumprimentu de su Cuncursu Istrutore Diretivu Assistente Sotziale

Teulada: Publicatzione Pianu Operativu pro s'acumprimentu de su Cuncursu Istrutore Diretivu Assistente Sotziale

Publicatzione de su Pianu Operativu pro s'acumprimentu de su cuncursu pro Istrutore Diretivu Assistente Sotziale, cat. D, chi s'at a fàghere martis 16 de Freàrgiu a is 10.00 (prima proa iscrita) e a is 14.00 (segunda proa iscrita) in sa sala de su primu pianu de sa Domo Spiga in Pratza Parrocchia in Teulada.

Cun custu avisu si informant totus is candidados de su chi sighit:

 • In acumprimentu a su chi est istabbilidu dae su Protocollu de su Dipartimentu de sa Funtzione Pùblica de su 3 de Freàrgiu 2021, mentovadu in subra, est istadu dispostu dae custa Amministratzione su Pianu Operativu pro s'acumprimentu de su cuncursu pùblicu in chistione, chi at a èssere publicadu intro de 5 dies dae sacumprimentu de is proas;

 • Is candidados ant a èssere ammìtidos a sa proas presentada chi siat s'autodeclaratzione ( cunforma a su D.P.R. 445-2000), de fàghere sa die de sa proa, de non tènnere is sintomos afantantes:

a) temperadura prus arta de 37,5 °C e istriores;

b) tussi;

c) dificultade a torrare àlenu;

d) pèrdida repente de s'olfatu (anosmia) o mèngua de s'olfatu (iposmia), pèrdida de su gustu (ageusia) o mudadura de su gustu (disgeusia);

e) dolori de gula.

 • Is candidados s'ant a dèpere presentare in sa sea de su cuncursu a su mancu un'ora a in antis de s'oràriu istabilidu pro s'acumprimentu de sa proa pro permiìtere totus is protzeduras de identificatzione;

 • Is candidados s'ant a dèpere presentare cun su documentu de identidade bàlidu, a solus e sena de bagàlliu de calesisiat genia ( francu situatziones desempladas, de documentare 24 oras in antis de sa proa);

 • Is candidados s'ant a dèpere presentare a s'intrada in s'àrea de su cuncursu cun su resultadu de su test antigènicu lestru o molecolare, fatu, pro mèdiu de tampone buca/nasu/gula, in un'istrutura pùblica o privada acreditada o autorizada, non prima de 48 oras in antis de sa data de acumprimentu de sa proa;

 • In onni manera, is candidados non si depent presentare in sa sea de su cuncursu si tenent unu o prus de is sìntomos giai mentovados in is lìteras pretzedentes dae lit. a) finas a sa lìt. e) e si sunt sutapostos a cuarantena o a isulamentu e/o a sa proibitzione de si istesiare dae domo cumente a provedimentu de preventzione contra a s'isparghinadura de su cuntàgiu de Covid-19;

 • Totus is candidados sunt obligados a si pònnere sa mascarina posta a disponimentu dae s'Aministratzione, dae su momentu chi intrant in s'àrea de su cuncursu finas a sa essida;

 • Is proas iscritas de su cuncursu s'ant a fàghere in sa sala de su primu pianu de sa Domo Spiga in Pratza Parrocchia in Teulada (e NON in s'Iscola elementare betza bia Nino Bixio 32 cumente comunicau in s'avisu pretzedente), sea seberada che logu idòneu a retzire is candidados pro s'acumprimentu de is proas d'esàmine cunforma a cantu previstu dae su Protocollu de su Dipartimentu de sa Funtzione Pùblica in subra mentovadu;

 • Si ddoi at rechestas dae parte de sugetus dèbiles (portadores de disabilidadis, cun is defensas imunitàrias bàscias, e aici sighende) s'Amministratzione at a pònnere a disponimentu àreas riservadas pro su parchègiu;

 • Pro s'acumprimentu de is proas iscritas est cunfirmadu su calendàriu afatante:

  Martis 16 de Freàrgiu 2021 h. 10.00 prima proa iscrita

  Martis 16 de Freàrgiu 2021 h. 14.00 segunda proa iscrita

 • Durante s'acumprimentu de is proas est proibidu mandigare, si podet solu bufare bibitas, chi is candidados si depent portare. Is follos po fàghere is còmpitos ant a èssere isparghinados deretu dae su personale in is postos in ue si setzent is candidados, s'argumentu de sa proa at a èssere comunicadu a boghe e sa cunsigna de is traballos at a èssere fata dae onni candidadu chi ndi sinnalit su compimentu; donada chi siat s'autorizatzione dae parte de su personale o de is membros de sa commissione esaminadora;

 • Sa proa orale s'at a fàghere chenàbura 26 de Freàrgiu 2021 in manera telemàtica, cunformas a is modalidades chi ant a èssere ispetzificadas mègius in un'àteru avisu.

Custu avisu balet cumente a cunvocatzione e benit publicadu in sa Setzione Amministratzione trasparente "Bandi di Concorso" e in s'Albu Pretòrio in sa retza (On line) de sa Comuna de Teulada.

Su Presidente est disponìbile pro dare acraramentos chi si podent dimandare mandende una "e-mail" a s'indiritzu: protocollo@comune.teulada.ca.it

Documentus acapiaus / Allegati