Teulada: Avisu a is cassadores residentes in Teulada

Teulada: Avisu a is cassadores residentes in Teulada

Si regordat chi su follu de s'autorizatzione regionale annada de cassa 2020/2021 depet èssere intregadu in is ufìtzios de sa Comuna intro e non prus a tardu de su 1 de Martzu 2021.

In su matessi momentu podet èssere dimandadu su follu nobu 2021/2022. A riguardu est istadu ammaniadu unu "fac-simile" chi si alliongiat a custu avisu.

Si su follu de cassa originale non benit intregadu o est intregadu a pustis de su 1° de Martzu 2021, si at a aplicare sa santzione previdida dae s'art. 74, comma 5 de sa L.R. 23/1998.

Sunt obligados a intrai su follu galu is chi dd'ant giai retiradu ma no sunt andados a cassa.

Bidu su sighire de sa situatzione epidemiològica si pregat de cuntatare telefònicamente is ufìtzios in antis de s'intregadura pro cunsertare data e oràrio.

Est craru chi sa pessone chi intregat su follu:

 1. Non depet àere àpidu cuntatos in is ùrtimas 14 dies cun sugetus decrarados positivos a su Covid19, cun casos suspetos o cun sugetus chi sunt sutapostos a cuarantena preventiva;

 2. Non depet èssere sutapostu a cuarantena e non depet èssere resurtadu positivu a su Covid19;

 3. Non depet presentare is sìntomos afatantes:

  a) temperadura prus arta de 37,5 °C e istriores;

  b) tussi;

  c) dificultade a torrare àlenu

  d) pèrdida repente de s'olfatu (anosmia) o mèngua de s'olfatu (iposmia), pèrdida de su gustu (ageusia) o mudadura de su gustu (disgeusia);

  e) dolore de gula.

Su Responsàbile Setore AA.GG./DEM, Maurizio Pisano