Arresi. Su Cursu de Limba Sarda sighit “on line” in sa piataforma Zoom

Arresi. Su Cursu de Limba Sarda sighit "on line" in sa piataforma Zoom

Sa Comuna de Arresi fàghet ischire a totus sos tzitadinos chi su Cursu de Limba Sarda de I livellu, incumentzadu su 1° de Cabudanni, sighit in sa retza (on line) in sa piataforma Zoom.

Podent frecuentare su cursu finas sos tzitadinos chi non sunt residentes in Arresi e duncas si arritzint iscritziones nobas.

Su cursu chi in custu momentu est suspèndidu torrat a incumentzare su 20 de Ladàmine 2020 a is 15.30.

Sas letziones ddas fàghet Prof. Mario Puddu.

Sos chi si iscrient immui, a cursu giai incumentzadu, arritzint su materiale de sas letziones giai fatas, e cumente est prontu su giassu de su progetu "Arrexini 2.0", podent a bìdere sas letziones registradas e duncas non perdent nudda de su cursu.

S'Amministratzione Comunale, pessende de fàghere cosa agradessida a sos tzitadinos, at pigadu custa detzisione pro permitere a totus de frecuentare su cursu in tranchillidade chena de si pònnere pessamentu pro neghe de su Covid chi, a dolumannu, est torrende a bessire a pizu.

Su cursu est a indonu ca est finantziadu cun su dinari de sa Regione Autònoma de Sardigna cunformas a sa L. 482/99 "Normas in matèria de amparu de sas minorias linguísticas istóricas".

Pro si iscrìere bisòngiat a cumpilare su mòdulu e ddu torrare a mandare a: cultura.sarda2020@gmail.com.

Sos mòdulos pro si iscrìere ddus podeis agatare in su giassu istitutzionale de sa Comuna de Arresi e in su giassu: www.limbasardasudsardigna.it opuru mandende una "e-mail" a: cultura.sarda2020@gmail.com

Pro àteras informatziones podides telefonare su nùmeru: 3206236059

 Calendàriu de sas letziones

 Martis 20.10.2020 h. 15.30 – 18.30

Martis 27.10.2020 h. 15.30 – 18.30

Martis 03.11.2020 h.15.30 – 18.30

Martis 10.11.2020 h.15.30 – 18.30

Martis 17.11.2020 h. 15.30 – 18.30

Martis 24.11.2020 h. 15.30 – 18.30

Martis 01.12.2020 h. 15.30 – 18.30

 

Documentus acapiaus / Allegati