Progetu Arrexini 2.0
nobas de su territòriu nobas teulada

Teulada: Avisu. Esertzìtziu de su cummèrtziu itinerante in su Demàniu marìtimu. Annu 2021

Si faghet ischire chi totus is titulares de autorizatziones pro s'esertzìtziu de su cummèrtziu in logos pùblicos chi bolent esertzitare...
nobas de su territòriu nobas teulada

Teulada: Avisu “Sardi e sicuri” campagna de “screening” de sa Regione Sardigna 27 e 28 de Martzu

In su Palatzetu de s'Isport de bia Sulcis dae is 8.30 a is 18.30 s'at a fàghere sa campagna de...
nobas de su territòriu nobas teulada

Teulada: Avisu de depòsitu atos deliberatzione CC. n. 46 de su 29 de Nadale 2020

Su Responsàbile de su Setore Traballos Pùblicos Urbanìstica edilìtzia fàghet ischire chi in sa Segreteria de sa Comuna, sunt depositados,...
nobas arrèsi nobas de su territòriu

Arresi: Provedimentos urgentes de solidariedade alimentare – Segundu interventu

Si faghet ischire a is tzitadinas e a is tzitadinos chi sa Comuna de Arresi at ativadu su segundu interventu...
nobas de su territòriu nobas teulada

Teulada: Avisu pùblicu pro partitzipare a sa redazione de su Pianu Triennale pro sa preventzione de sa corrutzione e pro sa  trasparèntzia amministrativa 2021 – 2023

Custa Amministratzione, in fatu a sa proposta de su Responsàbile anticorrutzione, depet aprovare intro de su 31 de Martzu 2021...

Sportello di Lingua Sarda S. Anna Arresi

Sportello di Lingua Sarda Teulada

Nobas e Acadessimentos – Notizie ed Eventi

26 Mar 2021
Teulada: Avisu. Esertzìtziu de su cummèrtziu itinerante in su Demàniu marìtimu. Annu 2021

Si faghet ischire chi totus is titulares de autorizatziones pro s’esertzìtziu de su cummèrtziu in logos pùblicos chi bolent esertzitare s’atividade issoro in is àreas de su Demàniu Marìtimu in s’istajone istadiale 2021, depent presentare, intro e non prus a tardu de su 30 de Abrile 2021, istàntzia in bullu direta a s’Ufìtziu Demàniu Comunale, impitende su mòdulu apòsitu ammaniadu dae sa Comuna chi s’agatat in su giassu: http://www.comune.teulada.ca.it …

leghe de prus  
26 Mar 2021
Teulada: Avisu “Sardi e sicuri” campagna de “screening” de sa Regione Sardigna 27 e 28 de Martzu

In su Palatzetu de s’Isport de bia Sulcis dae is 8.30 a is 18.30 s’at a fàghere sa campagna de controllos de sa Regione Sardigna. S’ATS Sardigna at a fàghere in manera gratùita is tampones a totu sa populatzione residente …

leghe de prus  
25 Mar 2021
Teulada: Avisu de depòsitu atos deliberatzione CC. n. 46 de su 29 de Nadale 2020

Su Responsàbile de su Setore Traballos Pùblicos Urbanìstica edilìtzia fàghet ischire chi in sa Segreteria de sa Comuna, sunt depositados, in visione lìbera a su pùblicu 30 dies consecutivas, is atos aprovados dae su Consìgiu Comunale cun deliberatzione n. 46 de su 29 de Nadale 2020 …

leghe de prus  
19 Mar 2021
Arresi: Provedimentos urgentes de solidariedade alimentare – Segundu interventu

Si faghet ischire a is tzitadinas e a is tzitadinos chi sa Comuna de Arresi at ativadu su segundu interventu de solidariedade alimentare in favore de is pessones e de is famìlias in cunditziones de discumbèniu econòmicu grave. S’iscadèntzia pro sa presentada de is istàntzias est fissada a su 19 de Abrile 2021 …

leghe de prus  
18 Mar 2021
Teulada: Avisu pùblicu pro partitzipare a sa redazione de su Pianu Triennale pro sa preventzione de sa corrutzione e pro sa  trasparèntzia amministrativa 2021 – 2023

Custa Amministratzione, in fatu a sa proposta de su Responsàbile anticorrutzione, depet aprovare intro de su 31 de Martzu 2021 su Pianu Triennale pro sa preventzione de sa corrutzione e pro sa Trasparèntzia ( PTPCT) 2021-2023 de sa Comuna de Teulada …

leghe de prus  
17 Mar 2021
Arresi: Serrada de s’Iscola Elementare su 17 e 18 de Martzu 2021

Sa Síndaga de sa Comuna de Arresi, puru non tenende nova de carchi casu atzertadu tra su personale scolàsticu e is alunnos, pro cuntènnere su riscu de isparghinadura de su virus, abetende àteros controllos at dispostu in manera preventiva sa suspensione de s’atividade didàtica in s’Iscola Elementare dae su 17 a su 18 de Martzu 2021 …

leghe de prus  
12 Mar 2021
Arresi: Campagna de vatzinatzione de sa Regione Sardigna contra su Covid-19

S’Assessora a is Servìtzios Sotziales informat sa tzitadinàntzia chi finas in Arresi est incumentzada sa campagna de vatzinatzione. Is pessones interessadas de sa prima campagna de vatzinatzione sunt is chi tenent prus de otanta annos. Is dotores de famìlia ant a cuntatare is patzientes …

leghe de prus  
11 Mar 2021
Arresi: Fonte: “Sa Provincia del Sulcis Iglesiente”: Unu murale arrichit su Tzentru de Agregatzione Sotziale de Arresi

Sa cumprida de su murale est frutu de sa collaboratzione tra s’Amministratzione Comunale e s’Assòtziu Entes Locales pro is Atividades culturales e ispetàculu e si insertat in su progetu “Conoscer-si” …

leghe de prus  
11 Mar 2021
Teulada: Is Ufítzios comunales ant a èssere serrados a su pùblicu lunis 15 de Martzu 2021.

Is ufìtzios Comunales ant a èssere serrados a su Pùblicu lunis 15 de Martzu 2021. In onni casu sunt garantidos is servìtzios pùblicos essentziales …

leghe de prus  

Atividades Culturales – Attività Culturali

18 Ago 2020
Presentada de su libru “Oja, o Ma’” de Francesco Abate bortadu in sardu de Cristian Urru. 29 de Austu 2020

Sàbadu 29 de Austu, in su Tzentru de Agregatzione Sotziale, in bia G. Mariano, a sas oto de a merie (20.00) nch’est sa presentada de su libru “Oja, o Ma’” de Francesco Abate bortadu in sardu de Cristian Urru.
Pro leare parte a sa presentada non si pagat …

leghe de prus  
16 Ago 2020
Arresi. Laboratóriu musicale “Sonendi e cantendi” pro pitzinnos. 24 e 26 de Austu 2020

Su 24 e su 26 de Austu 2020, dae sas noe e mesu de a mangianu finas a mesudie e mesu (09.30 – 12.30), in su Tzentru de Agregatzione Sotziale, in bia G. Mariano, bi est su laboratòriu musicale “Sonendi e cantendi”pro pitzinnos dae sos ses finas a sos deghe annos . Su laboratòriu ddu faghet su Maistu e etnomusicòlogu Ignazio Murru …

leghe de prus  
16 Ago 2020
Arresi: Laboratòriu musicale “Sonendi e cantendi” pro mannos. 24 e 26 de Austu 2020

Su 24 e su 26 de Austu 2020, dae sas cincu e mesu a sas oto mesu de a merie (17.30 – 20.30), in su Tzentru de Agregatzione Sotziale, in bia G. Mariano nch’est su laboratòriu musicale pro Mannos “Sonendi e cantendi”. Su laboratòriu ddu faghet su Maistru e etnomusicólogu Ignazio Murru. Pro partitzipare a sa presentada non si pagat …

leghe de prus  
11 Ago 2020
Arresi. Laboratòriu musicale “Pregadorias Antigas”. 22 de Austu 2020, in sa crèsia de Sant’Anna, in pratza Màrtiri, a sas 20.00.

Sàbadu 22 de Austu 2020, in sa crésia de Sant’Anna in pratza Martiri, dae sas oto de a merie a sas úndighi de a note (20.00 – 23.00) nch’est su laboratòriu musicale “Pregadorias Antigas. In su laboratòriu de su 22 sunt presentes Dante Olianas, etnomusicòlogu, e sa cantante Manuela Mameli acumpagiada de Fabrizio Rosas cun sas launeddas …

leghe de prus  
11 Ago 2020
Arresi: Presentada de su libru “Voci di Donna” de Iride Peis Concas. 19 de Austu 2020

Su 19 de Austu 2020, in su Tzentru de Agregatzione Sotziale, in bia G. Mariano, a is ses de merie ( 18.00) nch’est sa presentada de su libru “Voci di Donna” de Iride Peis Concas.
Pro pigare parte a sa presentada non si pagat. Pro respetare is dispositziones contra a sa ispartzinadura de su Covid-19 e non fàghere ammuntonamentos, bisòngiat a si prenotare …

leghe de prus  
10 Ago 2020
Teulada. Laboratòriu musicale “Pregadorias Antigas”. 21 de Austu 2020, in sa Domo Baronale, a sas 20.30.

Chenàbura 21 de Austu 2020, in sa Domo Baronale, in pratza Parrocchia, dae sas oto e mesu de a merie a sas úndighi de a noti (20.30 – 23.00) nch’est su laboratòriu musicale “Pregadorias Antigas” cun Dante Olianas, etnomusicòlogu e sa cantante ogiastrina, Manuela Mameli …

leghe de prus  

Benibenius in Arréxini.2.0, unu progetu pro sa limba sarda

Sos sugetos proponidores, sa Comuna de Sant’Anna Arresi e Teulada, faghent parte de su territòriu de sa regione istòrica de su Sulcis de bàsciu.  Cumpartzint unu cuntestu geogràficu e sotziu-culturale chi at conditzionadu e conditzionat sa vida de is abitantes pro mesu de una comunàntzia de impreos e costùmenes... (continua >)

Sportellista: Dot.ra Annalisa Caboni
Dies: cenàbara
Oràriu: 15:30 - 20:30
E-mail: cultura.sarda2020@gmail.com
Sea de traballu: Comuna de Arresi (SU) - Scola bècia, bia Cagliari, 15

(continua >)

Ufìtziu de Limba Sarda Teulada

Sportellista: Dot.ra Annalisa Caboni
Dies: giòbia
Oràriu: 15:30 - 20:30
E-mail: cultura.sarda2020@gmail.com
Sea de traballu: Comuna de Teulada (SU) - Domu Baronali, pratza Parrocchia

(continua >)